Algemene Voorwaarden

Algemeen

Onze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10-06-2024.


Lees ze zorgvuldig voordat je Onze Diensten gebruikt.


Door de Site te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de Site te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke secties van de Site of op producten en diensten die beschikbaar zijn via de Site of van Uthentic VOF.


Toegang tot de Site, op welke manier dan ook, al dan niet geautomatiseerd, vormt het gebruik van de Site en je instemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1: Definities

Uthentic VOF: Gevestigd te gerardshoeve 14 te Waddinxveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91029899, en actief in het leveren van diensten en producten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en training.


Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Uthentic VOF een overeenkomst aangaat.


Diensten: alle diensten die worden geleverd door Uthentic VOF, waaronder coaching, training, workshops, en gerelateerde producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uthentic VOF en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Uthentic VOF en de Klant.

De voorwaarden zijn voorafgaand aan de overeenkomst beschikbaar gesteld aan de Klant.

Artikel 3: Aanbod en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Uthentic VOF zijn vrijblijvend en Uthentic VOF behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een aanbod van Uthentic VOF schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 4: Uitvoering van de dienstverlening

Uthentic VOF zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Wijzigingen in de overeenkomst kunnen leiden tot een verandering in de overeengekomen prijs en uitvoeringstermijnen.

Artikel 5: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6: Annulering

Annulering van de overeenkomst door de Klant is mogelijk onder in de overeenkomst gespecificeerde voorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Uthentic VOF is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewijsbare tekortkomingen in de dienstverlening.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Uthentic VOF verstrekte materialen blijven eigendom van Uthentic VOF.

Artikel 9: Klachtenregeling

Klachten dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Uthentic VOF.

Klachten worden binnen 30 dagen na ontvangst afgehandeld.

Artikel 10: Geschillen

Op overeenkomsten tussen Uthentic VOF en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Wijzigingen

Uthentic VOF behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Uthentic VOF